Palvelu on suljettu.
Lähetä tekstiviesti
CA PIN-koodi lainasumma laina-aika.
Esimerkkiviesti: 1234A 300 28

SMS-hakemus:
CA PIN-koodi lainasumma laina-aika numeroon ----- .

Kun lainahakemuksesi on käsitelty, saat siitä tekstiviestin. Vastaamalla tekstiviestiin KYLLÄ, hyväksyt lainaehdot ja rahat maksetaan tilillenne.

Todellinen vuosikorko: 93807.6% - 7957.3%

Sopulaina

          
Tekstiviestin hinta 3€/lähetetty viesti. Lainan ottamiseen tarvitaan kaksi tekstiviestiä.

Lainaehdot

Näissä lainaehdoissa määritellään ne ehdot, luotonantaja myöntää pikalainan sitä hakevalle henkilölle (lainanhakija). Pikalaina voidaan myöntää yli 19 vuotiaalle Suomen kansalaiselle, jolla ei ole luottohäiriömerkintää. Lainanhakijoiden luottotiedot tarkistetaan Suomen Asiakastieto Oy:stä tai muusta luottotietojärjestelmästä. Lainanhakijan henkilötiedot tarkistetaan väestötietojärjestelmästä. Luotonantaja tekee tarvittaessa myös muita tarkistuksia. Niiden jälkeen luottopäätös toimitetaan lainanhakijalle tekstiviestinä. Pikalaina voidaan jättää myöntämättä luotonantajan oman harkinnan mukaan. Lainaa ei myönnetä mikäli hakijalla on avoin laina jostain toisesta yrityksen lainapalvelusta. Luotonantajan ei myöskään tarvitse ilmoittaa perusteluita päätökselleen.

Pikalainan hakeminen

Luotonhakija voi hakea pikalainaa tekstiviestillä tai muulla luotonantajan ilmoittamalla tavalla. Pikalainan määrät ovat 50€, 100€, 200€, 300€. Laina-aika on 14–28 päivää. Laina-aika katsotaan alkaneeksi, kun pikalaina on kirjattu saapuneeksi lainanhakijan pankkitilille. Laina-aika päättyy eräpäivänä 14–28 päivän kuluttua laina-ajan alkamispäivästä. Pikalaina sekä kaikki siihen voimassaolevan lain ja näiden lainaehtojen mukaan liittyvät korot ja kulut on maksettava takaisin viimeistään eräpäivänä. Lainanhakijalla on kuluttajansuojalain mukainen oikeus maksaa pikavippi ilman lisäkuluja takaisin ennen eräpäivää.

Pikalainan kulut ja takaisinmaksu

Lainanhakija on velvollinen maksamaan luotonantajalle pikalainan käsittely- ja toimituskulutKulut 50€ suuruisesta pikalainasta 14 päivän maksuajalla ovat 15,00€ ja 100€ suuruisesta pikalainasta 25,00€. Luotonantaja lähettää lainanhakijan ilmoittamaan ja väestötietojärjestelmän mukaiseen kotiosoitteeseen laskun, pikalaina ja siihen lisätyt käsittely- ja toimituskulut maksetaan. 50€ vipistä 14 päivän maksuajalla laskun suuruus on yhteensä 65,00€, 100€ vipistä on laskun suuruus yhteensä 125,00€. Lisäksi lainanhakijan maksettavaksi tulevat hakemiseen liittyvät tekstiviestikulut, 3,00 €/lähetetty viesti, jotka lainanhakija maksaa puhelinlaskussaan.

Lainan takaisinmaksun viivästyminen

Jos Sopulaina- pikalainaa kuluineen ei ole maksettu kokonaisuudessaan takaisin eräpäivään mennessä, peritään maksamatta olevalle summalle korkolain mukaista viivästyskorkoa. Jokaisesta maksuhuomautuksesta veloitetaan 5 €. Jollei velkaa makseta maksuhuomautuksista huolimatta, velka siirtyy perintätoimiston perittäväksi.
Luotonantajalla on myös oikeus henkilötietolain perusteella tehdä ilmoitus luottorekisteriin maksun laiminlyönnistä mikäli maksettavaksi erääntynyt maksu on viivästynyt vähintään 60 päivää kirjallisen maksukehoituksen alkuperäisestä eräpäivästä ja kun vähintään kolme (3) viikkoa on kulunut siitä kun asiakas on vastaanottanut maksukehoituksen jossa on muistutettu luotonantajan oikeudesta rekisteröidä laiminlyöty maksu luottorekisteriin.
Kokonaan maksamatta jäänyt, erääntynyt velka peritään lopullisesti oikeusteitse. Kaikki perintätoimista aiheutuneet kulut tulevat lainanhakijan maksettavaksi. Kokonaan maksamatta jäänyt, erääntynyt velka peritään lopullisesti oikeusteitse. Kaikki perintätoimista aiheutuneet kulut tulevat lainanhakijan maksettavaksi.

Pikalainan poikkeuksellinen erääntyminen

Luotonantaja noudattaa Kuluttajansuojalain 7 luvun 16 §:ssä olevia säännöksiä maksun viivästymisestä asiakkaasta riippumattomasta syystä.

Oikeus pikalainan peruuttamiseen

Lainanhakijalla on oikeus kirjallisesti peruuttaa tekemänsä lainasopimus neljäntoista (14) vuorokauden kuluttua sopimuksen syntymisestä tai siitä ajankohdasta jolloin lainanhakija sai tietoonsa kaikki kuluttajansuojalain mukaiset ennakkotiedot, kumpi sanotuista ajankohdista onkaan myöhäisempi. Peruuttamisilmoituksessa on ilmoitettava vähintään seuraavat tiedot:

  • lainanhakijan nimi ja henkilötunnus
  • ilmoitus peruuttamisesta
  • paikka ja päiväys
  • lainanhakijan omakätinen allekirjoitus.

Peruuttaessaan pikalainan lainanhakija on velvollinen maksamaan luotonantajalle peruuttamisesta aiheutuvaa korvausta koko siltä ajalta, jonka laina on ollut lainanhakijan käytössä. Lainanhakija sitoutuu, viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen lähettämisestä, palauttamaan luotonantajalle lainasopimuksen nojalla saamansa varat. Mikäli lainanhakija ei palauta saamiaan varoja edellä mainitun määräajan kuluessa, peruuttaminen raukeaa.

Peruuttamisesta aiheutuva korvaus lasketaan seuraavissa esimerkeissä kuvatulla tavalla: Lainanhakijan peruuttaessa pikalainan 14 päivän kuluttua sopimuksen tekemisestä ja palauttaessa rahat 28 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksesta lasketaan todelliseen vuosikorkoon perustuva korvaus kaikkiaan 42 päivältä ja se on yhteensä 60 €. Lainanhakijan on tällöin maksettava luotonantajalle lainapääomineen yhteensä 160 €. Jos lainanhakija peruuttaa pikalainan 10 päivän kuluttua sopimuksen tekemisestä ja palauttaa rahat samana päivänä, lasketaan todelliseen vuosikorkoon perustuva korvaus kymmeneltä päivältä. Lainan todellinen vuosikorko lasketaan Kuluttajasuojalain mukaisesti.

Yleiset ehdot

Lainanhakija on vastuussa antamistaan tiedoista ja niiden oikeellisuudesta. Jos lainanhakija antaa virheellisiä tietoja, jotka aiheuttavat selvitystyötä, on luotonantajalla on oikeus laskuttaa lainanhakijaa hinnastonsa mukaisesti 50 €/h. Luotonantaja voi siirtää tähän sopimukseen perustuvat oikeutensa ja/tai saatavansa näiden lainaehtojen mukaisina joko kokonaan tai osittain kolmannelle osapuolelle milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

Lainanhakijan on viipymättä ilmoitettava osoitteen-, nimen ja muiden yhteystietojen muutokset luotonantajalle. Luotonantaja ei vastaa siitä, että lainanhakija ei voi nostaa tai käyttää lainanhakijan hakemuksessaan ilmoittamalle tilille maksettua pikalainaa luotonantajasta riippumattomista syistä.

Pikalaina maksetaan lainanhakijan ilmoittamalle tilille yksinomaan lainanhakijan ilmoittaman tilinumeron perusteella ja Suomen pankkiyhdistyksen laatimien kotimaan maksujenvälityksen yleisten ehtojen mukaisesti. Lainanhakija vastaa itse kokonaan siitä, että lainanhakijalla on taloudelliset ja muut edellytykset tämän lainasopimuksen ehtojen noudattamiseksi.

Nämä lainaehdot ovat voimassa toistaiseksi. Luotonantaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa lainaehtoja ilman erillistä ilmoitusta kuitenkin siten, että muuttuneita ehtoja sovelletaan muutoksen jälkeen myönnettyihin Sopulaina- pikalainoihin.

Luotonantajan vastuu

Luotonantaja ei vastaa palvelussa mahdollisesti esiintyvien häiriöiden tai virheiden takia luotonhakijalle tai kolmansille osapuolille aiheutuvasta välittömästä tai välillisestä vahingosta. Luotonantaja ei vastaa mistään viestiliikenteen häiriöistä: viestien viivästymisistä, katoamisista, virheellisistä viesteistä. Tämä ei riipu siitä, johtuuko häiriö operaattoreista, ruuhkaisesta viestiliikenteestä, sähkökatkoksesta tai laiteviasta.

Luotonantaja ei korvaa viestiliikenteen häiriöiden aiheuttamia välittömiä, välillisiä tai epäsuoria vahinkoja. Luotonantaja ei myöskään vastaa palveluun liittyvien muiden palveluntarjoajien virheistä tai häiriöistä. Luotonantaja ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä. Luotonantajalla on oikeus oman harkintansa mukaisesti ja ilman erillistä ilmoitusta milloin tahansa keskeyttää palvelu.

Tietosuoja

Luotonantaja ylläpitää asiakasrekisteriä, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen ja hoitoon. Luotonantajalla, sen kanssa samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä sekä luotonantajan yhteistyökumppaneilla on lisäksi oikeus käsitellä rekisterissä olevia tietoja henkilötietolain mukaisesti perusteltuja käyttötarkoituksia, esim. suoramarkkinointia varten. Lainanhakija hyväksyy häntä koskevien tietojen tallentamisen henkilötietolain mukaisesti.

Kaikki lainahakemuksessa annetut tiedot ja elektroniset tunnisteet kerätään rekisterinpitäjän tietojärjestelmään ja näitä tietoja käsitellään luottamuksellisesti yrityksen sisällä, yrityksen kanssa samaan konserniin kuuluvien yritysten sisällä, yrityksen tietotekniikkaa tuottavan yrityksen sisällä, toimeksisaajana toimivan, kuten perintä-/laskutustoimiston sisällä sekä eri oikeudellisten instituutioiden ja virkamiesinstanssien sisällä, ja kaikkien edellä mainittujen välillä. Tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpidossa, suoramarkkinoinnissa ja mahdollisissa maksun laiminlyönnin jälkitoimissa, kuten perinnässä.

Asiakkaalla on oikeus salassapitosäännösten häntä estämättä, tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan, saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.

Asiakkaalla on oikeus vaatia, että häntä koskeva käsittelyn kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto on poistettava, oikaistava tai täydennettävä.

Asiakkaalla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Tällöin asiakkaan tulee ilmoittaa vaatimuksestaan ensisijaisesti asiakaspalveluun sähköpostitse asiakaspalvelu@sopulaina.fi tai puhelimella.
Puhelun hinta on 0,96€/min+pvm.

Markkinointikielto astuu voimaan välittömästi tiedon saavuttua.